ICBC รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 6,000 บาท

01 ต.ค. - 31 ธ.ค. 2566

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไข:

 • รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับบัตรเครดิตธนาคารไอซีบีซี (ไทย) ทุกประเภท
 • ผู้ถือบัตรจะต้องลงทะเบียนผ่านทาง SMS ก่อนการใช้จ่าย โดยพิมพ์ SHOP (วรรค) ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก และส่งมาที่ 09 8269 5588 (ค่าบริการ 3 บาทต่อครั้ง) โปรดเก็บรักษา SMS ตอบกลับจากทางธนาคารไว้เพื่อยืนยันสิทธิ์ในการได้รับเครดิตเงินคืน
 • จำกัดสิทธิ์ในการรับเครดิตเงินคืน 500 บัตรตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย ทั้งนี้ธนาคารจะพิจารณาให้สิทธิ์เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนทาง SMS ตามลำดับการลงทะเบียนจนครบสิทธิ์
 • จำกัดการลงทะเบียน 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • จำกัดเครดิตเงินคืน 2,000 บาท / บัตร /เดือน หรือสูงสุด 6,000 บาท / บัตร ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • เครดิตเงินคืนจะถูกคำนวณจากการใช้จ่าย ณ ห้างสรรพสินค้าและช่องทางออนไลน์ที่ใช้ MCC 5311 ตามที่ธนาคารกำหนดดังต่อไปนี้ : The Mall, Emporium, Siam Paragon, Emquartier และ Bluport
 • เครดิตเงินคืนจะถูกคำนวณจากยอดใช้จ่ายที่ห้างสรรพสินค้าที่ร่วมรายการโดยคำนวณยอด ณ วันที่ทำรายการเท่านั้น
 • ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีผู้ถือบัตรในรอบถัดไปจากเดือนที่มียอดใช้จ่ายตามเงื่อนไข โดยจะแสดงรายการเครดิตเงินคืนในใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตของรอบถัดไปดังกล่าว
 • ธนาคารจะคำนวณยอดใช้จ่ายและยอดเครดิตเงินคืนของบัตรเสริมแยกจากบัตรหลัก
 • ผู้ถือบัตรจะมีสิทธิ์ได้รับเครดิตเงินคืนต่อเมื่อยังคงสภาพเป็นสมาชิกบัตรเครดิตสถานะปกติและไม่ได้ผิดนัดชำระเงินใด ๆ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้จนถึงวันที่ธนาคารทำการเครดิตเงินคืน
 • สิทธิ์ในการได้รับเครดิตเงินคืนไม่สามารถโอนให้ผู้อื่น เปลี่ยนแปลง หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือรางวัลอื่นได้ ในกรณีผู้ถือบัตรเครดิตยกเลิกรายการซื้อสินค้า/บริการ ทางธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการคำนวณยอดใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากรายการนั้น ๆ ภายใต้เงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่น ๆ ของธนาคารภายในระยะเวลาส่งเสริมการขายเดียวกันได้
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด และเงื่อนไข/สิทธิประโยชน์ใด ๆ ของรายการส่งเสริมการขาย โดยจะแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน และในกรณีมีข้อพิพาทหรือข้อโต้แย้งใด ๆ คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สุด
 • ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ หากมีข้อสงสัยหรือปัญหา กรุณาติดต่อผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการโดยตรง
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) Call Center หมายเลขโทรศัพท์ 0 2629 5588 ในเวลาทำการ (จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30 – 21.00 น. หรือ วันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 8.30 -17.00 น.)