บัตรเครดิต KTC JCB รับคะแนนสะสมสูงสุด X7

01 ก.ค. - 31 ธ.ค. 2566

 

เงื่อนไขรายการ

  1. รายการส่งเสริมการขาย (“รายการ”) นี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์คะแนนพิเศษให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC JCB ทุกประเภท (“สมาชิก”) ประเภทที่มีคะแนน KTC FOREVER หรือ KTC ROP (“คะแนน”) และมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC JCB (“บัตรฯ”) ณ ห้างสรรพสินค้าที่ร่วมรายการภายในประเทศไทยที่อยู่ภายใต้ MCC Code 5311  (Department Store) ได้แก่ ห้างสรรพสินค้า The Mall & The Mall Life Store ทุกสาขา / ห้างสรรพสินค้า Emporium / ห้างสรรพสินค้า Paragon / ห้างสรรพสินค้า Emquartier เฉพาะโซน Department Store / ห้างสรรพสินค้า Blu’ Port Hua Hin และพันธมิตรออนไลน์ภายในประเทศไทย ได้แก่ www.monline.com ในช่วงระหว่างวันที่ 1 ก.ค. 66 – 31 ธ.ค. 66 (“ระยะเวลารายการ”) ตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น
  2. เมื่อสมาชิกมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ สะสมต่อเดือน ต่อบัตรเครดิตฯ ครบ 1 – 9,999.- สมาชิกจะได้รับสิทธิประโยชน์คะแนน 2 เท่า (มาจากคะแนนปกติ 1 เท่า และคะแนนพิเศษ 1 เท่า) หรือ เมื่อสมาชิกมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ สะสมต่อเดือน ต่อบัตรเครดิตฯ ครบ 10,000 – 99,999.-  สมาชิกจะได้รับสิทธิประโยชน์คะแนน 4 เท่า (มาจากคะแนนปกติ 1 เท่า และคะแนนพิเศษ 3 เท่า) หรือ เมื่อสมาชิกมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ สะสมต่อเดือน ต่อบัตรเครดิตฯ ครบ 100,000.- ขึ้นไป สมาชิกจะได้รับสิทธิประโยชน์คะแนน 7 เท่า (มาจากคะแนนปกติ 1 เท่า และคะแนนพิเศษ 6 เท่า)  เข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิกตามเงื่อนไขรายการนี้
  3. จำกัดการมอบคะแนนพิเศษสูงสุด 24,000 คะแนน ต่อคน ต่อเดือน หรือจำกัดยอดใช้จ่ายสูงสุด 100,000.- ต่อคน ต่อเดือน สำหรับมอบคะแนนพิเศษ โดยยอดใช้จ่ายส่วนที่เกินจากยอดใช้จ่ายสูงสุด 100,000.- ต่อคน ต่อเดือน จะได้รับคะแนนปกติ
  4. เคทีซีจะทำการโอนคะแนนพิเศษที่ได้รับตามรายการนี้ เข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิกภายใน 60 วัน นับจาก วันสุดท้ายของแต่ละเดือนตามรอบปฏิทิน
  5. สำหรับห้างสรรพสินค้า The Mall & The Mall Life Store ทุกสาขา / ห้างสรรพสินค้า Emporium / ห้างสรรพสินค้า Paragon / ห้างสรรพสินค้า Emquartier เฉพาะโซน Department Store / ห้างสรรพสินค้า Blu’ Port Hua Hin สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่ครอบคลุมถึงการซื้อสินค้า/บริการประเภทสินค้าผ่อนชำระ, Power Mall, Gourmet Market, Home Fresh Mart, สุรา, เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์, Wine Cellar, บัตรกำนัล, บัตรของขวัญ, บัตรเติมเงิน ทุกประเภท, ยา, นมผงทารกและเด็กเล็กสูตร 1 และสูตร 2, การมัดจำสินค้าไม่เต็มจำนวน, สินค้าในพื้นที่เช่า ร้านค้าเช่าภายในห้างฯ และศูนย์การค้าฯ ไม่สามารถเข้าร่วมรายการได้
  6. ในกรณีการร้องเรียนเกี่ยวกับการได้รับสิทธิพิเศษและ/หรือรายละเอียดพร้อมเงื่อนไขทั้งหมดของรายการส่งเสริมการขายนี้ของสมาชิกบัตรฯ เคทีซี ขอสงวนสิทธิ์การร้องเรียนของสมาชิกบัตรฯ ภายในวันที่ 31 ธ.ค. 67 เท่านั้น หากร้องเรียนหลังจากนี้ถือเป็นโมฆะทุกกรณี
  7. สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้
  8. เงื่อนไขอื่นๆ ที่มิได้กำหนดในรายการนี้ให้เป็นไปตามที่ร้านค้า/ผู้ขายสินค้า/ผู้ให้บริการกำหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขก่อนการซื้อสินค้า/บริการ
  9. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไขหรือยกเลิก รายละเอียด เงื่อนไขและ/หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการนี้ (รวมถึงเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันหรือเทียบเท่า) โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเคทีซีถือเป็นที่สิ้นสุด
  10. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ KTC PHONE 02 123 5000 หรือ http://ktc.promo/2023Jultodec-department-store-jcb