SCB M Speedy Cash รายการช้อปยังไงก็ได้คืน#2

01 ก.ค. - 31 ธ.ค. 2565

SCB M Speedy Cash ช้อปยังไงก็ได้คืน รับสิทธิพิเศษ 3 ต่อ
ต่อที่ 1 : แบ่งชำระ 0% นานสูงสุด 36 เดือน*
ต่อที่ 2 : รับบัตรกำนัลห้างฯ สูงสุด 6,000 บาท / ท่าน**
เมื่อแบ่งชำระ 0% นาน 12 เดือนขึ้นไป และมียอดแบ่งชำระบัตรตั้งแต่ 3,600 บาทขึ้นไป / เซลล์สลิป
ต่อที่ 3 : รับคะแนนสะสม M Point ทุกยอดแบ่งชำระ ***
แบ่งชำระสินค้าภายในห้างดีพาร์ทเม้นสโตร์ ทุก 25 บาท รับคะแนนสะสม 1 M Point
แบ่งชำระสินค้าภายในแผนก Power Mall ทุก 50 บาท รับคะแนนสะสม 1 M Point

เงื่อนไข
- สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่มียอดแบ่งชำระ 0% นาน 12 เดือนขึ้นไป (มียอดขั้นต่ำตามเงื่อนไขของแคมเปญนั้นๆ) โดยนำใบเสร็จการ
แบ่งชำระสินค้ามาลงทะเบียนที่จุด Inspector ภายในวัน และภายในห้างฯที่ซื้อสินค้าเท่านั้น
- โปรโมชันระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 – 31 ธันวาคม 2565 ที่เดอะมอลล์ เดอะมอลล์ ทุกสาขา เอ็มโพเรียม เอ็มควอเทียร์ และ

พารากอน รวมแผนก Power Mall เดอะคริสตัล เอสบี ราชพฤกษ์

- จำกัดการรับบัตรกำนัลห้างสูงสุด 1,500 บาท / เซลล์สลิป สูงสุด 6,000 บาท / หมายเลขสมาชิก M Card / ตลอดรายการ
- จำกัดการรับสิทธิ์รับบัตรกำนัลห้างฯผ่านระบบ AS400
- บัตรกำนัลห้างฯที่ได้รับ เป็นบัตรกำนัลห้างฯแบบมีเงื่อนไข และหมดอายุภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

เงื่อนไขการรับคะแนนสะสม
- ลูกค้าบัตร SCB M Speedy Cash จะได้รับคะแนนสะสม M Point จากยอดชำระเต็มก่อนการแบ่งชำระ
(ไม่ได้ให้คะแนนสะสมตามงวดแบ่งชำระเหมือนบัตรเครดิต) เช่น ยอดซื้อ 10,000 บาท ที่ Power Mall ลูกค้าจะได้รับคะแนน 200
M Point ในวันรุ่งขึ้น
- ยกเว้นนมผงทารกและเด็กเล็กสูตร 1 และสูตร 2, สุรา, Wine Cellar, Food Hall, Take Home, บัตรของขวัญ, บัตรเติมเงินทุก
ประเภท, ยา, การมัดจำสินค้าไม่เต็มจำนวน, ร้านค้าเช่าภายในศูนย์การค้า
- คะแนนสะสม M Point ที่ปรากฎ จะประมวลจากคะแนนสะสม M Point ล่าสุดเมื่อวานนี้
- คะแนนสะสม M Point จากการซื้อภายในวันนั้นๆ จะนำไปประมวลผลและแสดงในวันถัดไป
- คะแนนสะสม M Point มีอายุ 3 (สาม) ปี นับจากปีที่ได้รับคะแนนจากการซื้อสินค้าหรือบริการ

เงื่อนไขรวม

  • การให้สิทธิประโยชน์ดังกล่าวเฉพาะผู้ถือบัตรที่มีสถานะบัตรเป็นปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี และไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อกำหนดของธนาคาร และรวมทั้งไม่เคยฝ่าฝืน และ/หรือละเมิดระเบียบข้อบังคับ และ/หรือ เงื่อนไขใดๆ ของการเป็นผู้ถือบัตร ของธนาคารอยู่จนถึงขณะรับสิทธิประโยชน์ ทั้งนี้ ธนาคารมีสิทธิ์จะระงับ และ/หรือ เรียกคืนสิทธิประโยชน์ใด ๆ ในกรณีที่ตรวจพบในภายหลังว่าผู้ถือบัตรมีคุณสมบัติไม่ถูกต้อง หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
  • การแบ่งชำระอัตราดอกเบี้ย 0% ผู้ถือบัตรจะต้องคงสภาพการเป็นสมาชิกบัตร ตลอดระยะเวลาการผ่อนชำระ หากมีการยกเลิกการใช้บัตรก่อนการผ่อนชำระครบถ้วน ผู้ถือบัตรจะถูกเรียกเก็บเงินและดอกเบี้ย สำหรับจำนวนที่แบ่งจ่ายที่คงเหลืออยู่ทั้งหมดทันที
  • กรณีที่ผู้ถือบัตรชำระน้อยกว่ายอดแบ่งจ่ายตามที่ธนาคารเรียกเก็บถือว่าผิดนัดชำระหนี้ทั้งหมดทันทีและธนาคารมีสิทธิ์เรียกให้ผู้ถือบัตรชำระหนี้ทั้งหมดพร้อมดอกเบี้ย หรือ เรียกเก็บอัตราดอกเบี้ยสูงสุดในกรณีผิดนัด ปัจจุบันเท่ากับ 25% ต่อปี รวมทั้งค่าติดตามทวงถามหนี้ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ได้ตามที่ธนาคาร ประกาศกำหนด ณ ขณะนั้น
  • กรณีที่ผู้ถือบัตรมีความประสงค์จะชำระยอดแบ่งจ่ายที่เหลือทั้งหมดก่อนครบกำหนดผ่อนชำระ ผู้ถือบัตรจะต้องแจ้งให้ธนาคารทราบล่วงหน้าผ่านทาง SCB Call Center โทร.1295 ก่อนวันครบกำหนดชำระ โดยผู้ถือบัตรจะต้องชำระเงินที่คงค้างอยู่ทั้งจำนวน
  • ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการ และไม่ต้องรับผิดชอบต่อความความเสียหายใด ๆ จากการซื้อหรือการใช้สินค้าหรือบริการดังกล่าวหากมีปัญหาในการจัดส่ง หรือการให้บริการ โปรดติดต่อกับ Power Mall หรือ บริษัทเดอะมอลล์กรุ๊ป โดยตรง
  • ธนาคารและบริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ป จำกัดมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลง และ/หรือ ยกเลิกกติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่างๆ และ/หรือรายการส่งเสริมการขายนี้เมื่อใดก็ได้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ และในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารและบริษัทเดอะมอลล์กรุ๊ป จำกัดเป็นที่สุด

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ SCB M Call Center โทร.1295


Other Credit Card Promotion