SCB M VISA แบ่งชำระ 0%x10 เดือน ทุกชิ้น ทั้งห้างฯ

01 ก.ค. - 31 ธ.ค. 2565

แบ่งชำระ 0% นานสูงสุด 10 เดือน ทุกชิ้น ทั้งห้างฯ

ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2565  – 31 ธันวาคม 2565

ที่เดอะมอลล์ ทุกสาขา เอ็มโพเรียม เอ็มควอเทียร์ พารากอน Skyport และกูร์เมต์ มาร์เก็ต สาขา Standalone

พิเศษ สำหรับบัตรเครดิต SCB M VISA

เงื่อนไข
- สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิต SCB M VISA ทุกประเภทบัตร ยกเว้นบัตรเครดิตนิติบุคคล เมื่อมีการทำรายการแบ่งชำระสินค้าที่เดอะมอลล์ ทุกสาขา เอ็มโพเรียม เอ็มควอเทียร์ พารากอน Sky Port และกูร์เมต์ มาร์เก็ต เทอร์มินอล 21,
เดอะพรอมานาด, เดอะคริสตัล เอสบี ราชพฤกษ์, MRT ลาดพร้าว, Design Village พุทธมณฑลสาย 3, People Park
อ่อนนุช ระหว่างวันที่ 1 ก.ค. 65 – 31 ธ.ค. 65

- ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต SCB M VISA ตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป / เซลล์สลิป สามารถแบ่งชำระ 0% ดีจังได้นาน
6 เดือน และตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป / เซลล์สลิป สามารถแบ่งชำระ 0% ดีจังได้นาน 10 เดือน

- โปรโมชันร่วมกับสินค้า ทุกชิ้น ทั้งห้างฯ ยกเว้น  นงผงทารกและเด็กเล็กสูตร 1 และ 2, สุรา, ยา, บัตรกำนัล, บัตรเติมเงินทุกประเภท และร้านค้าเช่าฯ

- ผู้ถือบัตรที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ตามรายการส่งสริมการขายนี้จะต้องมีสถานะบัตรเป็นปกติ และไม่เคยฝ่าฝืน ละเมิดระเบียบ ข้อบังคับ และ/หรือเงื่อนไขใดๆ ของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) นอกจากนี้ผู้ถือบัตรเครดิตต้องมีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของธนาคาร และปฏิบัติตามเงื่อนไขของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคารอยู่จนนถึงขณะรับสิทธิประโยชน์ ทั้งนี้ธนาคารมีสิทธิ์ระงับและ/หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ใด ในกรณีที่ตรวจพบในภายหลังว่าผู้ถือบัตรมีคุณสมบัติไม่ถูกต้อง หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

- รายการใช้จ่ายที่เป็นไปในลักษณะการใช้เพื่อการค้า และ/หรือทางธุรกิจไม่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทุกกรณี

- การแบ่งชำระอัตราดอกเบี้ย 0% นี้ ผู้ถือบัตรจะต้องคงสภาพการเป็นสมาชิกบัตร ตลอดระยะเวลาการผ่อนชำระ
หากมีการยกเลิกใช้บัตรก่อนการผ่อนชำระครบถ้วน ผู้ถือบัตรจะถูกเรียกเก็บเงินต้น และดอกเบี้ยสำหรับจำนวนเงินแบ่ง
ชำระคงเหลืออยู่ทั้งหมดทันที

- กรณีที่ผู้ถือบัตรมีความประสงค์จะชำระยอดแบ่งชำระที่เหลือทั้งหมดก่อนครบกำหนดแบ่งชำระ ผู้ถือบัตรจะต้องแจ้งให้ธนาคารทราบล่วงหน้าผ่านทาง SCB M Call Center โทร. 1295 ก่อนวันครบกำหนดชำระ โดยผู้ถือบัตรจะต้องชำระยอดคงค้างทั้งหมดเต็มจำนวน

- เงื่อนไขการการแบ่งชำระ 0% ดีจัง เป็นไปตามที่ร้านค้าที่ร่วมรายการกำหนด กรุณาสอบถามรายละเอียด และเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย ก่อนดำเนินการชำระเงิน

- กรณีผู้ถือบัตรชำระน้อยกว่ายอดแบ่งชำระตามที่ธนาคารเรียกเก็บจะถือว่าผิดนัดชำระหนี้ทั้งหมดทันที และธนาคารมีสิทธิ์เรียกให้ผู้ถือบัตรชำระหนี้ทั้งหมดพร้อมดอกเบี้ย หรือเรียกเก็บอัตราดอกเบี้ยสูงสุดในกรณีผิดนัด (ปัจจุบันบัตรเครดิตเท่ากับ 16% ต่อปี แต่ต่อไปอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามที่ธนาคารกำหนด) รวมทั้งค่าติดตามทวงถามหนี้ (ถ้ามี) ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ได้ตามที่ธนาคารประกาศกำหนด ณ ขณะนั้น

- ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิต และ/หรือการใช้บริการ และ/หรือการจำหน่าย และ/หรือการนำเข้า และ/หรือการจัดส่งสินค้า และ/หรือบริการ ธนาคารจึงไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีสูญหาย เสียหาย บุบสลาย ชำรุด บกพร่อง และ/หรือในเหตุอื่นใดที่เกิดขึ้นกับสินค้า และ/หรือบริการดังกล่าวทั้งสิ้น กรณีที่เกิดความสียหาย หรือบกพร่องใดๆ กรุณาติดต่อบริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด โดยตรง

- ธนาคาร และบริษัทเดอะมอลล์ กรุ๊ป มีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงกติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่างๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ได้โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนดำเนินการ เว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นที่ไม่สามารถแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ กรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด

- สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ SCB M Call Center โทร. 1295