ประกาศรายชื่อผู้โชคดี MIDNIGHT SALE

26 เม.ย. - 15 พ.ค., 2018

หมายเหตุ:
- มีผู้ได้สิทธิ์จำนวน 1 ท่าน หลังจบรายการ
- รางวัลไม่สามารถโอนให้ผู้อื่นได้
- รางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด หรือรางวัลอื่นๆ ได้
หมายเหตุ :
หลักฐานในการรับรางวัล
- หนังสือแสดงความยินดี
- สำเนาบัตรประชาชนพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 2 ชุด
กรณีรับรางวัลแทน ต้องแสดงหลักฐาน ดังนี้
- สำเนาบัตรประชาชน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ของผู้ได้รับรางวัล จำนวน 2 ชุด
- สำเนาบัตรประชาชน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ของผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 1 ชุด
- เอกสารมอบฉันทะจากผู้ได้รับรางวัล
หมายเหตุ : การรับสิทธิ์แทน เป็นการมอบหมายทำธุรกรรมการรับรางวัลแทนผู้ได้รับรางวัล (ผู้โชคดี) เท่านั้น จึงไม่สามารถโอนย้ายความเป็นผู้โชคดีได้ (ผู้โชคดีจะต้องเป็นผู้ที่มีชื่อ – นามสกุล เดียวกันเท่านั้น)
ถือว่าผู้โชคดีได้รับรางวัลจากทางห้างฯ ไปแล้ว

เงื่อนไขการรับรางวัล
1. ผู้ได้รับรางวัลจะต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล เป็นเงิน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) โดยชำระเป็นเงินสดเท่านั้น ณ วันที่รับรางวัล
2. ติดต่อรับรางวัล ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน – 25 พฤษภาคม 2561 ที่ เคาน์เตอร์ Tourist Lounge ชั้น G เอ็มโพเรียม เบอร์ติดต่อ 02-269-1000, Customer Service ชั้น 3 เดอะมอลล์ นครราชสีมา
เบอร์ติดต่อ 044-231-222, มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์
3. ผู้ได้รับรางวัล ต้องพักตามช่วงเวลาที่กำหนดเท่านั้น มิเช่นนั้น จะถือว่าสละสิทธิ์
4. รางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด หรือรางวัลอื่นๆได้
5. จำกัด 1 ท่าน / 1 รางวัล (รางวัลละ 2 ท่าน)
6.เนื่องจากมูลค่าของรางวัลที่ได้รับ จะต้องนำมารวมกับรายได้ต่อปีของผู้ได้รับรางวัล จึงขอให้เก็บเอกสารการชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ไว้เป็นหลักฐาน เพื่อประกอบการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต่อกรมสรรพากร

Required documents for prize redemption:
- 1 copy of the winner’s identification card or passport with signature.
In case of assigning authority, please present documents as follows:
- 1 copy of winner’s identification with signature.
- 1 copy of person being assigned authority from winner with signature
-A letter of assigning authority signed by the winner and person being assigned.

Conditions of prize:
1. Winners must pay withholding tax 5% = THB 5,000.-  (Cash is only payable on the day of the award)
2. The prizes must be claimed during 25 April – 25 May, 2018 at Tourist Lounge on G Floor, Emporium, Customer Service on 3 Floor, The Mall Nakhonratchasima otherwise the rights will be renounced.
3. Limited 1 person / 1 prize
4. Prizes cannot be transferred and exchanged for cash or any prizes.


Other News & Events