EVENT CALENDAR
ประกาศรายชื่อผู้โชคดี Glorious Chinese New Year
ประกาศรายชื่อผู้โชคดี Glorious Chinese New Year
28 Feb - 31 Mar, 2017
รับรางวัล ไข่ทองคำ สลักอักษรมงคล รางวัลละ 200,000 บาท จำนวน 5 รางวัล
มูลค่ารวมทั้งสิ้น 1,000,000 บาท
 
ผู้โชคดี 5 ท่าน ได้แก่

1. คุณเจตน์ ศิริจารุวงศ์
2. คุณประทุม ผ่องใส
3. คุณพัชรินทร์ เตชะจิตอาภรณ์
4. คุณพัฒนา แสงโพธ์ิ
5. คุณมนตะกานต์ หอมหวล
**ขออภัยหากชื่อและนามสกุลสะกดไม่ถูกต้อง**
 
 
หลักฐานในการรับรางวัล
- หนังสือแสดงความยินดี
- สำเนาบัตรประชาชนพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 2 ชุด
กรณีรับรางวัลแทน ต้องแสดงหลักฐาน ดังนี้
- สำเนาบัตรประชาชน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ของผู้ได้รับรางวัล จำนวน 2 ชุด
- สำเนาบัตรประชาชน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ของผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 1 ชุด
- เอกสารมอบฉันทะจากผู้ได้รับรางวัล
หมายเหตุ : การรับสิทธิ์แทน เป็นการมอบหมายทำธุรกรรมการรับรางวัลแทนผู้ได้รับรางวัล (ผู้โชคดี) เท่านั้น
จึงไม่สามารถโอนย้ายความเป็นผู้โชคดีได้ (ผู้โชคดีจะต้องเป็นผู้ที่มีชื่อ – นามสกุล เดียวกันเท่านั้น) ถือว่าผู้โชคดีได้รับ  
รางวัลจากทางห้างฯ ไปแล้ว

เงื่อนไขการรับรางวัล
1. ผู้ได้รับรางวัลจะต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล เป็นเงิน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)  
โดยชำระเป็นเงินสดเท่านั้น
2. พิธีมอบรางวัลวันที่ 14 มีนาคม 2560 ที่ เอ็มโพเรียม เวลา 15.30 น.
ชื่อผู้ติดต่อประสานงานพิธีรับรางวัล : คุณจุฑารัตน์ เบอร์ติดต่อ 02-310-1432 หรือ คุณผกามาส เบอร์ติดต่อ 02-310-2040
หมายเหตุ : หากผู้โชคดีไม่สะดวกมารับรางวัลในพิธีมอบรางวัลในวันที่ 14 มีนาคม 2560 สามารถรับรางวัลได้ที่
เอ็มโพเรียมเคาน์เตอร์ Customer Service Tourist Lounge ชั้น G เบอร์ติด ต่อ 02-269-1000 ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 มีนาคม 2560 มิฉะนั้น ถือว่าสละสิทธิ์
3. ราคาทอง ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2559
4. รางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด หรือรางวัลอื่นๆได้
5. เนื่องจากมูลค่าของรางวัลที่ได้รับ จะต้องนำมารวมกับรายได้ต่อปี ของผู้ได้รับรางวัล จึงขอให้เก็บเอกสาร
การชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ไว้เป็นหลักฐาน เพื่อประกอบการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต่อกรมสรรพากร
 
SHARE
OTHER EVENTS
News & Events
THE MALL GROUP GO GREEN
1 Jul - 31 Dec, 2019
THE MALL GROUP GO GREEN
News & Events
THE MALL GROUP GO GREEN
28 Jun - 31 Dec, 2019
THE MALL GROUP GO GREEN
News & Events
The Lucky Monsta Hunt
4 - 23 Jun, 2019
The Lucky Monsta Hunt