EVENT CALENDAR
ประกาศรายชื่อผู้โชคดี Midnight Sale
ประกาศรายชื่อผู้โชคดี Midnight Sale
15 - 22 Dec, 2017
ดินเนอร์สุด Exclusive ร่วมกับ มาริโอ เมาเร่อ
ที่ ร้าน D’ARK ห้างสรรพสินค้า เอ็มควอเทียร์
รางวัลละ 27,000 บาท (รางวัลละ 2 ท่าน)
จำนวน 30 รางวัล รวมมูลค่ากว่า 800,000 บาท
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% เป็นเงิน 1,350 บาท (หนึ่งพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) / รางวัล
โดยทางบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบชำระค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% แทนผู้โชคดี
 
 1. คุณกรกฎ             แพรสุวัฒน์ศิลป์
 2. คุณกรวิกกา          พัฒนปราน
 3. คุณเกษร               เบี่ยมทิพย์มนัส
 4. คุณจันทนา            วัฒนกิตานนท์
 5. คุณจินดาภา           เทวกุล ณ อยุธยา
 6. คุณฌัฐกฤตา          รัตนเพียร
 7. คุณเดวิด วิชัย อดัมส์      อดัมส์
 8. คุณทวิสา               เพ็งสา
 9. คุณทัดดาว            เกิดลาภผล
 10. คุณนัฐชา              ตันติกุล
 11. คุณนิตยา              พรมทอง
 12. คุณนิติพงษ์           ฐานัตถวงศ์เจริญ
 13. คุณปกป้อง            ยินดีผล
 14. คุณปาณิสรา          หวังลัดดา
 15. คุณพิชชาภาณัฏฐ์       จำเนียรบุญ
 16. คุณภานุมาศ          สุรารักษ์
 17. คุณภาวิดา             เขมาภิรัตน์
 18. คุณเยาว์นุช            ลีฬหาเกียรติ
 19. คุณวรรณิดา           อาชวพรวิทูร
 20. คุณวิชิต                 รุจิวิพัฒน์
 21. คุณสมพงษ์            จารุนิเวศน์
 22. คุณสาวิตรี             สุรธรรมวิทย์
 23. คุณสิริชัย              พัฒนาภรณ์
 24. คุณสุชาดา            สำเภาเงิน
 25. คุณสุเนาวรัตน์       สิงห์กาญจนาวงศา
 26. คุณอภิชาต            ประสิทธิ์สม
 27. คุณอรทัย               ยิ่งคำแหง
 28. คุณอัจฉราพร         ถนอมภูวนาถ
 29. Khun CHEN          WEI QUAN
 30. Khun MINDERPALSINOH     KHANIJOKN
 
หมายเหตุ
 • รางวัลไม่สามารถโอนให้ผู้อื่นได้
 • รางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด หรือรางวัลอื่นๆ ได้
 
** ขออภัยหากชื่อและนามสกุลสะกดไม่ถูกต้อง **
 
 
หมายเหตุ :

หลักฐานในการรับรางวัล

 • หนังสือแสดงความยินดี
 • สำเนาบัตรประชาชนพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 2 ชุด
กรณีรับรางวัลแทน ต้องแสดงหลักฐาน ดังนี้
 • สำเนาบัตรประชาชน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ของผู้ได้รับรางวัล จำนวน 2 ชุด
 • สำเนาบัตรประชาชน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ของผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 1 ชุด
 • เอกสารมอบฉันทะจากผู้ได้รับรางวัล
หมายเหตุ : การรับสิทธิ์แทน เป็นการมอบหมายทำธุรกรรมการรับรางวัลแทนผู้ได้รับรางวัล (ผู้โชคดี) เท่านั้น จึงไม่สามารถโอนย้ายความเป็นผู้โชคดีได้ (ผู้โชคดีจะต้องเป็นผู้ที่มีชื่อ – นามสกุล เดียวกันเท่านั้น) ถือว่าผู้โชคดีได้รับรางวัลจากทางห้างฯ ไปแล้ว
 
เงื่อนไขการรับรางวัล
 1. ผู้ได้รับรางวัลจะต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล เป็นเงิน 1,350 บาท (หนึ่งพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยทางบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบชำระค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% แทนผู้โชคดี
 2. ติดต่อรับรางวัล ตั้งแต่วันที่ 15 – 21 ธันวาคม 2560 ที่ เคาน์เตอร์ Tourist Lounge ชั้น G เอ็มโพเรียม                      เบอร์ติดต่อ 02-269-1000, Customer Service ชั้น 3 เดอะมอลล์ นครราชสีมา เบอร์ติดต่อ 044-231-222,             มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์
 3. ผู้โชคดีต้องร่วมงานในวันศุกร์ ที่ 22 ธันวาคม 2560 ที่ ร้าน D’ARK ห้างสรรพสินค้า เอ็มควอเทียร์              เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป รายละเอียดกิจกรรมจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
 4. จำกัด 1 ท่าน / 1 รางวัล (รางวัลละ 2 ที่นั่ง)
 5. รางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด หรือรางวัลอื่นๆได้
 6. เนื่องจากมูลค่าของรางวัลที่ได้รับ จะต้องนำมารวมกับรายได้ต่อปีของผู้ได้รับรางวัล จึงขอให้เก็บเอกสารการชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ไว้เป็นหลักฐาน เพื่อประกอบการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต่อกรมสรรพากร
 
 
Required documents for prize redemption:
-   1 copy of the winner’s identification card or passport with signature.
In case of assigning authority, please present documents as follows:
-   1 copy of winner’s identification with signature.
-   1 copy of person being assigned authority from winner with signature
-   A letter of assigning authority signed by the winner and person being assigned.
 
Conditions of prize:
 1. Winners must pay withholding tax 5% = THB 1,350 (The Mall Group will be responsible for the winners’ 5% withholding tax)
 2. The prizes must be claimed during October 15 – 21 December, 2017 at Tourist Lounge on G Floor, Emporium, Customer Service on 3 Floor, The Mall Nakhonratchasima otherwise the rights will be renounced.
 3. Winners must attend activity as specified schedule on 22 December, 2017 only, further details will be informed later.
 4. Limited 1 person / 1 prize / 2 seats.
 5. Prizes cannot be transferred and exchanged for cash or any prizes. 
 
 
SHARE
OTHER EVENTS
News & Events
LOVE-TOMATIC STUDIO
10 - 12 Aug, 2019
LOVE-TOMATIC STUDIO
News & Events
SCB M 1st Anniversary Celebration
9 Aug - 31 Dec, 2019
SCB M 1st Anniversary Celebration
News & Events
Fomo Sale Women & Men's Fashion
8 - 11 Aug, 2019
Fomo Sale Women & Men's Fashion