EVENT CALENDAR
ประกาศรายชื่อผู้โชคดีรายการ 2018 Brilliant Thanks
ประกาศรายชื่อผู้โชคดีรายการ 2018 Brilliant Thanks
22 Jan - 22 Feb, 2018
แพ็คเกจล่องเรือ SYMPHONY OF THE SEAS
รอบปฐมฤกษ์ 8 วัน 7 คืน พร้อมตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด
จำนวน 3 รางวัล (รางวัลละ 2 ที่นั่ง) รวมมูลค่ากว่า 1 ล้านบาท
 
รางวัลที่ 1 ห้องพัก Ocean View with Balcony
มูลค่า 400,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% เป็นเงิน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) / รางวัล
 1. คุณกัญจน์กมล      โจมจตุรงค์
 
รางวัลที่ 2 ห้องพัก Boardwalk View with Balcony
มูลค่า 360,000 บาท จำนวน 2 รางวัล
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% เป็นเงิน 18,000 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน) / รางวัล
 1. คุณเบญจพล        อัศวสุปรีชา
 2. คุณวันเพ็ญ          แซ่เฮ้ง
 
หมายเหตุ
 • รางวัลไม่สามารถโอนให้ผู้อื่นได้
 • รางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด หรือรางวัลอื่นๆ ได้
 
** ขออภัยหากชื่อและนามสกุลสะกดไม่ถูกต้อง **
 
 
 หลักฐานในการรับรางวัล
 • หนังสือแสดงความยินดี
 • สำเนาบัตรประชาชนพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 2 ชุด
 • สำเนาหนังสือเดินทางของผู้เดินทาง 2 ที่นั่ง จำนวน 1 ชุด
กรณีรับรางวัลแทน ต้องแสดงหลักฐาน ดังนี้
 • สำเนาบัตรประชาชน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ของผู้ได้รับรางวัล จำนวน 2 ชุด
 • สำเนาบัตรประชาชน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ของผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 1 ชุด
 • เอกสารมอบฉันทะจากผู้ได้รับรางวัล
หมายเหตุ : การรับสิทธิ์แทน เป็นการมอบหมายทำธุรกรรมการรับรางวัลแทนผู้ได้รับรางวัล (ผู้โชคดี) เท่านั้น จึงไม่สามารถโอนย้ายความเป็นผู้โชคดีได้ (ผู้โชคดีจะต้องเป็นผู้ที่มีชื่อ – นามสกุล เดียวกันเท่านั้น) ถือว่าผู้โชคดีได้รับรางวัลจากทางห้างฯไปแล้ว
 
เงื่อนไขการรับรางวัล
 1. ผู้ได้รับรางวัลจะต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล ดังนี้
 • ห้องพัก Ocean View with Balcony มูลค่า 400,000 บาท เป็นเงิน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)
 • ห้องพัก Boardwalk View with Balcony มูลค่า 360,000 บาท เป็นเงิน 18,000 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
 1. ติดต่อรับรางวัล ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม – 22 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ เคาน์เตอร์ Tourist Lounge ชั้น G เอ็มโพเรียม                         เบอร์ติดต่อ 02-269-1000 มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์
 2. รางวัลรวมตั๋วเครื่องบินไป – กลับ และ แพ็คเกจล่องเรือประกอบด้วย ที่พัก กิจกรรม และ อาหารตามที่ระบุในแพ็คเกจเท่านั้น
 3. ผู้โชคดีต้องเดินทางตามช่วงเวลาที่กำหนดเท่านั้นมิเช่นนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
 4. ผู้โชคดีต้องรับผิดชอบการทำวีซ่าตามเงื่อนไขของประเทศปลายทาง
 5. ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางขอวีซ่าไม่ผ่าน และ / หรือ มิได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 6. ผู้ได้รับรางวัลต้องพำนักอาศัยในประเทศไทย
 7. ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือแลกคืนเป็นเงินสด หรือรางวัลอื่นๆ ได้
 8. รางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด หรือรางวัลอื่นๆได้
 9. เนื่องจากมูลค่าของรางวัลที่ได้รับ จะต้องนำมารวมกับรายได้ต่อปีของผู้ได้รับรางวัล จึงขอให้เก็บเอกสารการชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ไว้เป็นหลักฐาน เพื่อประกอบการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต่อกรมสรรพากร
SHARE
OTHER EVENTS
News & Events
LOVE-TOMATIC STUDIO
10 - 12 Aug, 2019
LOVE-TOMATIC STUDIO
News & Events
SCB M 1st Anniversary Celebration
9 Aug - 31 Dec, 2019
SCB M 1st Anniversary Celebration
News & Events
Fomo Sale Women & Men's Fashion
8 - 11 Aug, 2019
Fomo Sale Women & Men's Fashion