Store Promotion
ช้อปคืนภาษี
ช้อปคืนภาษี
1 May - 30 Jun, 2019
ตามที่เดอะมอลล์ได้ขานรับนโยบายภาครัฐ มาตรการพยุงเศรษฐกิจในช่วงกลางปี 2562 คืนภาษีให้กับประชาชนที่ซื้อสินค้าหมวดการศึกษา กีฬา และสินค้า OTOP (ที่ลงทะเบียนกับกรมการพัฒนาชุมชน) รับสิทธิ์ลดหย่อนภาษี 15,000 บาท
ระหว่างวันที่ 1 พ.ค. – 30 มิ.ย. 62

เงื่อนไขการรับสิทธิ์ : 
1. ซื้อสินค้าภายในห้างฯ 2 หมวด ได้แก่ 
• สินค้าการศึกษาและกีฬา
• สินค้า OTOP ที่ลงทะเบียนกับกรมพัฒนาชุมชน 

2. ซื้อสินค้า ระหว่าง 1 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2562
โดยการนำใบเสร็จพร้อมบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดง ณ จุดออกใบกำกับภาษี  เพื่อออกใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ ภายในวันที่ซื้อสินค้าเท่านั้น
SHARE