ประกาศรายชื่อผู้โชคดีรายการ Bangkok Shopping Festival 2022 (ช้อป ช่วย ได้)

03 ม.ค. - 28 ก.พ. 2566

 

รายชื่อผู้โชคดี จากรายการ Bangkok Shopping Festival 2022  ช้อป ช่วย ได้

28 ต.ค. 65 – 27 พ.ย. 65

รางวัล รถยนต์ HAVAL JOLION HYBRID SUV รุ่น Ultra รางวัลละ 999,000 บาท จำนวน 3 รางวัล มูลค่ารวม 2,997,000 บาท

 

1.       คุณ ฐิติยา คำไสยสาตร์

2.      คุณ พัสกร รัตตรัตน์

3.      คุณณัฐนินท์ วัฒนสินภูวนนท์

 

หมายเหตุ

1.รางวัลไม่สามารถโอนให้เป็นของผู้อื่นได้

2.รางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด หรือรางวัลอื่นๆได้

**กราบขออภัย หากชื่อ-นามสกุล สะกดไม่ถูกต้อง **

 

รายละเอียดและหลักฐานในการรับรางวัล 

1. หนังสือแสดงความยินดี

2. สำเนาบัตรประชาชนพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 2 ชุด

 

กรณีรับรางวัลแทน ต้องแสดงหลักฐาน ดังนี้

1. สำเนาบัตรประชาชน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ของผู้ได้รับรางวัล จำนวน 2 ชุด

2. สำเนาบัตรประชาชน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ของผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 1 ชุด

3. เอกสารมอบฉันทะจากผู้ได้รับรางวัล

หมายเหตุ : การรับสิทธิ์แทนเป็นการมอบหมายทำธุรกรรมการรับรางวัลแทนผู้ได้รับรางวัล (ผู้โชคดี) เท่านั้น      จึงไม่สามารถโอนย้ายความเป็นผู้โชคดีได้ (ผู้โชคดีจะต้องเป็นผู้ที่มี ชื่อ-นามสกุล เดียวกับคูปองชิงโชครางวัลเท่านั้น) ถือว่าผู้โชคดีได้รับรางวัลจากทางห้างฯ ไปแล้ว

เงื่อนไขการรับรางวัล

1. ผู้ได้รับรางวัลจะต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% จากมูลค่าของรางวัล 999,000 บาท เป็นเงิน 49,950 บาท    (สี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยชำระเป็นเงินสดเท่านั้น ณ วันที่รับรางวัล

2. ติดต่อรับรางวัลตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2566 - 28 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ CUSTOMER SERVICES ชั้น 2 อาคาร C เอ็มควอเทียร์ เบอร์ติดต่อ 02 - 269 - 1000 ต่อ 2342

3. ผู้ได้รับรางวัลต้องพำนักอาศัยในประเทศไทย

4. ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือแลกคืนเป็นเงินสด หรือรางวัลอื่นๆ ได้

5. เนื่องจากมูลค่าของรางวัลที่ได้รับ จะต้องนำมารวมกับรายได้ต่อปีของผู้ได้รับรางวัล จึงขอให้เก็บเอกสารการชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ไว้เป็นหลักฐาน เพื่อประกอบการยื่นภาษีเงินได้   บุคคลธรรมดาต่อกรมสรรพากร

6. ผู้ได้รับรางวัลจะต้องเป็นผู้ชำระค่าโอน ภาษีป้าย และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับรางวัลทั้งหมด


Other Store Promotion