ประกาศรายชื่อผู้โชคดีรายการ SHOPPING CEREMONY

01 พ.ย. - 30 พ.ย. 2565

 

รายชื่อผู้โชคดี จากรายการ SHOPPING CEREMONY / ฟิน ยก ตึก

วันที่ 1 - 27 กันยายน 2565

 

รางวัล ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-ฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น

จำนวน 25 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 52,000 บาท รวมมูลค่า 1.3 ล้านบาท

1. คุณ LI XIAO YAN

2. คุณ กมลชนก    สิริยานนท์

3. คุณ กมลวรรณ  กมลเกษมศิลป์

4. คุณ กิตติคุณ     โชติกันตะ

5. คุณ จิตรา           สมัครสมาน

6. คุณ ชุติมา          ภุษางาม

7. คุณ ณัฐดนัย      เกตุงาม

8. คุณ ดวง             ติรณะรัต

9. คุณ นิรมล          ศิริวัฒนเจริญชัย

10. คุณ ปฏิพนธ์    ต่างโอฐ

11. คุณ ประภัทร   เมตตาจิตโต

12. คุณ พงษ์เดช   อัมพรเรืองรอง

13. คุณ พรนภา     อนันตรัตนา

14. คุณ พรรณุมาศ   ศรีรัตน์

15. คุณ พรรษา     รอดอาตม์

16. คุณ พิไลรัตน์   หลำเนียม

17. คุณ วลัยพร     โรจน์วรารักษ์

18. คุณ วารี           ปิ่นทองหล่อ

19. คุณ ศิลปชัย     ต่างโอฐ

20. คุณ สมพงษ์    สมัครสมาน

21. คุณ สุพงศ์       ตั้งเคียงศิริสิน

22. คุณ โสรดา      สาบ้านกล้วย

23. คุณ อนุชา        จิตหาญ

24. คุณ อภิรดี        ศรีจำรูญ

25. คุณ เอกภัทร    พรประภา

หมายเหตุ 1.รางวัลไม่สามารถโอนให้เป็นของผู้อื่นได้

2.รางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด หรือรางวัลอื่นๆได้

**กราบขออภัย หากชื่อ-นามสกุล สะกดไม่ถูกต้อง **

รายละเอียดการรับรางวัล

หลักฐานในการรับรางวัล

1. หนังสือแสดงความยินดี

2. สำเนาบัตรประชาชนพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 2 ชุด

กรณีรับรางวัลแทน ต้องแสดงหลักฐาน ดังนี้

1. สำเนาบัตรประชาชน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ของผู้ได้รับรางวัล จำนวน 2 ชุด

2. สำเนาบัตรประชาชน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ของผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 1 ชุด

3. เอกสารมอบฉันทะจากผู้ได้รับรางวัล

หมายเหตุ : การรับสิทธิ์แทน เป็นการมอบหมายทำธุรกรรมการรับรางวัลแทนผู้ได้รับรางวัล (ผู้โชคดี) เท่านั้น จึงไม่สามารถโอนย้ายความเป็นผู้โชคดีได้ (ผู้โชคดีจะต้องเป็นผู้ที่มี ชื่อ-นามสกุล เดียวกับคูปองชิงโชครางวัลเท่านั้น) ถือว่าผู้โชคดีได้รับรางวัลจากทางห้างฯ ไปแล้ว

เงื่อนไขการรับรางวัล

1. ผู้ได้รับรางวัลจะต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล 52,000 บาท เป็นเงิน 2,600 บาท (สองพันหกร้อยบาทถ้วน) โดยชำระเป็นเงินสดเท่านั้น ณ วันที่รับรางวัล

2. ติดต่อรับรางวัลตั้งแต่วันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2565 ที่ CUSTOMER SERVICES ชั้น 2 อาคาร C เอ็มควอเทียร์ เบอร์ติดต่อ 02 - 269 - 1000 ต่อ 2342

3. รางวัลตั๋วเครื่องบิน สามารถใช้สิทธิ์ได้ ตามเงื่อนไขของสายการบิน

4. ผู้โชคดีสามารถลงทะเบียนเดินทางได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 – 30 มิถุนายน 2566

5. ผู้ได้รับรางวัลต้องพำนักอาศัยในประเทศไทย

6. ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือแลกคืนเป็นเงินสด หรือรางวัลอื่นๆ ได้

7. เนื่องจากมูลค่าของรางวัลที่ได้รับ จะต้องนำมารวมกับรายได้ต่อปีของผู้ได้รับรางวัล จึงขอให้เก็บเอกสารการชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ไว้เป็นหลักฐาน เพื่อประกอบการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต่อกรมสรรพากร


Other Store Promotion