SCB M X KAKAO FRIENDS

01 ต.ค. - 31 ธ.ค. 2565

 

รับฟรี KAKAO FRIENDS Clutch Bag 1 ใบ เมื่อสะสมยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิต SCB M / บัตรเติมเงิน SCB M VISA
ตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไปภายในวัน/สาขาเดียวกัน ในห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ทุกสาขา เอ็มโพเรียม เอ็มควอเทียร์ พารากอน  (รวมกูร์เมต์ มาร์เก็ต และเพาเวอร์ มอลล์)

 

 

เงื่อนไข

  • สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเดบิต SCB M VISA และบัตรเติมเงิน SCB M VISA ธนาคารไทยพาณิชย์ (“ผู้ถือบัตร”) รับกระเป๋า KAKAO FRIENDS Clutch Bag มูลค่า 890 บาท จำนวน 1 ใบ เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรเดบิต SCB M หรือบัตรเติมเงิน SCB M VISA ตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป ภายในวันและสาขาเดียวกันที่ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ทุกสาขา, เอ็มโพเรียม, เอ็มควอเทียร์ และพารากอน (รวมกูร์เมต์ มาร์เก็ต และเพาเวอร์ มอลล์) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 31 ธันวาคม 2565
  • จำกัดสิทธิ์ในการรับกระเป๋า 3 ใบ ต่อหมายเลขสมาชิก M Card ต่อวัน (กรณีมีทั้งบัตรเดบิต SCB M และบัตรเติมเงิน SCB M VISA จะได้รับ 1 สิทธิ์ และยอดใช้จ่ายสะสมต้องอยู่ภายใต้หมายเลขบัตรเดียวกันเท่านั้น)
  • สิทธิพิเศษนี้สำหรับผู้ถือบัตรที่มียอดใช้จ่ายครบตามที่ธนาคารกำหนด จำกัดสิทธิ์ 2,300 สิทธิแรกต่อเดือน จำกัดสิทธิ์รวม 6,900 สิทธิ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย สามารถตรวจสอบจำนวนสิทธิ์คงเหลือได้ที่จุด Inspector ภายในห้างฯ
  • ผู้ถือบัตรที่ใช้จ่ายเข้าเงื่อนไขต้องนำเซลล์สลิป และใบเสร็จที่มีการใช้จ่ายภายใต้หมายเลขบัตรเดียวกันไปแสดงเพื่อแลกรับกระเป๋า ณ จุด Inspector ภายในห้างฯ ที่มีการใช้จ่าย และภายในวันที่มีการใช้จ่ายผ่านบัตรเท่านั้น
  • ผู้ถือบัตรไม่สามารถโอนสิทธิ์รายการส่งเสริมการขายนี้ หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นได้
  • ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิต และ/หรือการบริการ และ/หรือการจำหน่าย และ/หรือนำเข้า และ/หรือการจัดส่งสินค้า และ/หรือบริการ ธนาคารจึงไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีสูญหาย เสียหาย บุบสลาย ชำรุด บกพร่อง และ/หรือในเหตุอื่นอันใด อันเกิดจากสินค้า และ/หรือบริการดังกล่าวทั้งสิ้น กรณีที่เกิดความเสียหาย หรือข้อบกพร่องใดๆ กรุณาติดต่อบริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด โดยตรง
  • ธนาคารและบริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด และบริษัทในเครือ เดอะมอลล์ กรุ๊ป มีสิทธิ์เปลี่ยนแปลง และ/หรือยกเลิกกติกา, เงื่อนไข, ข้อกำหนด, ระยะเวลา, สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และ/หรือรายการส่งเสริมการขายนี้ได้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งล่วงหน้าได้ และในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารและบริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป เป็นที่สุด
  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ SCB M CALL CENTER โทร. 1295

Other Store Promotion