ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล TOYOTA CAMRY 2.5 PREMIUM มูลค่า 1.599 ล้านบาท จำนวน 1 รางวัล

14 ก.พ. - 31 ธ.ค. 2567

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล TOYOTA CAMRY 2.5 PREMIUM มูลค่า 1.599 ล้านบาท จำนวน 1 รางวัล

จากรายการ ALL STARS GRAND CELEBRATION, JOY OF GIVING

และ THE STAR OF BANGKOK ALL STARS GRAND CELEBRATION

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 - 7 มกราคม 2567 (42 วัน)

 

ผู้ได้รับรางวัล รถยนต์ TOYOTA CAMRY 2.5 PREMIUM มูลค่า 1,599,000 บาท

คุณจุฬารัตน์  เหXXX

หมายเหตุ  1. รางวัลไม่สามารถโอนให้เป็นของผู้อื่นได้

2. รางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด หรือรางวัลอื่นๆ ได้

**กราบขออภัย หากชื่อ-นามสกุล สะกดไม่ถูกต้อง **

 

รายละเอียดและหลักฐานในการรับรางวัล 

1. หนังสือแสดงความยินดี

2. สำเนาบัตรประชาชนพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 2 ชุด

 

กรณีรับรางวัลแทน ต้องแสดงหลักฐาน ดังนี้

1. สำเนาบัตรประชาชน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ของผู้ได้รับรางวัล จำนวน 2 ชุด

2. สำเนาบัตรประชาชน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ของผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 1 ชุด

3. เอกสารมอบฉันทะจากผู้ได้รับรางวัล

หมายเหตุ : การรับสิทธิ์แทนเป็นการมอบหมายทำธุรกรรมการรับรางวัลแทนผู้ได้รับรางวัล (ผู้โชคดี) เท่านั้น
จึงไม่สามารถโอนย้ายความเป็นผู้โชคดีได้ (ผู้โชคดีจะต้องเป็นผู้ที่มี ชื่อ-นามสกุล เดียวกับประกาศรายชื่อผู้โชคดีเท่านั้น) ถือว่าผู้โชคดีได้รับรางวัลจากทางห้างฯ ไปแล้ว

 

เงื่อนไขการรับรางวัล

 1. ผู้โชคดีต้องชำระค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% จากมูลค่าของรางวัล 1,599,000 บาท เป็นเงิน 79,950 บาท
  (เจ็ดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยชำระเป็นเงินสดเท่านั้น ณ วันที่รับรางวัล
 2. ผู้โชคดีติดต่อรับรางวัลตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 - 15 มีนาคม 2567 ที่ CUSTOMER SERVICE ชั้น 2
  เอ็มควอเทียร์ อาคาร C เบอร์ติดต่อ 02-204-5900 ต่อ 2188
 3. รางวัลรถยนต์ TOYOTA CAMRY 2.5 PREMIUM สามารถรับรถยนต์ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 เมษายน 2567
 4. ผู้โชคดีจะต้องเป็นผู้ชำระค่าโอน, ค่าจดทะเบียนกรมการขนส่งทางบก, ภาษี และ ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับของรางวัลทั้งหมด
 5. สงวนสิทธิ์ผู้ร่วมรายการเฉพาะลูกค้าที่มีสัญชาติไทย อาศัยอยู่ในประเทศไทยและสามารถติดต่อได้เท่านั้น
 6. ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือแลกคืนเป็นเงินสด หรือรางวัลอื่นๆ ได้
 7. ทางห้างฯ มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริการ หรือกำหนดมูลค่าของรางวัล
 8. เนื่องจากมูลค่าของรางวัลที่ได้รับ จะต้องนำมารวมกับรายได้ต่อปีของผู้ได้รับรางวัล จึงขอให้เก็บเอกสารการชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ไว้เป็นหลักฐาน เพื่อประกอบการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต่อกรมสรรพากร

 

 

ภาพบรรยากาศพิธีการจับรางวัล


Other Store Promotion